Verantwoording

Met het motto “meer dan leren” benadrukken we dat we naast de kernvakken gedurende het schooljaar aandacht besteden aan activiteiten die het leren bijzonder maken. Het zijn activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Ouders die kiezen voor de Lorentzschool zijn op de hoogte van deze activiteiten. De leerkrachten weten welke activiteiten horen bij ons motto “meer dan leren”. De kinderen kennen de activiteiten en kunnen uitleggen wat ze inhouden. Alle activiteiten zijn opgenomen in de jaarkalender van het team en op de website van de school. Verschillende werkgroepen dragen de verantwoordelijkheid voor een deel van de voorbereiding. Voor deze activiteiten geldt dat er een draaiboek beschikbaar is dat jaarlijks wordt bijgewerkt. De werkgroep informeert het team over de voorgang en zaken die van de teamleden in de voorbereiding verwacht worden. Voor de evaluatie vragen de werkgroepen feedback aan de verschillende bouwen. In sommige gevallen kan er een miniteam georganiseerd worden ter voorbereiding van een activiteit.

Kippen, cavia's en de moestuinen

Op de Lorentzschool (hoofdlocatie) hebben we kippen, cavia's, (moes-)tuinen en insectenhotels. Alle leerlingen vanaf groep 3 gaan af en toe de tuin in. We zaaien, oogsten en maken soep en andere lekkere dingen van de groenten en kruiden. De kinderen leren dat de bloemen belangrijk zijn voor de bijen en insecten. Kinderen in de bovenbouw zorgen voor de kippen en cavia's en mogen de eieren rapen.

Jaaropening

De eerste schooldag wordt gestart met een thematische opening. Een werkgroep kiest een thema en zorgt dat dit  voor de start van de zomervakantie bekend is bij alle teamleden. De start van het thema is op het schoolplein en kan eventueel gekoppeld worden aan de presentatie van (nieuwe) teamleden. De activiteit duurt maximaal 15 minuten. Tijdens de eerste twee schoolweken worden in alle groepen twee lessen/activiteiten georganiseerd rond het gekozen thema. Voor de kleutergroepen is dit het startthema van het schooljaar. 

Schoolkamp/schoolreisje

Tijdens het schoolkamp leren de kinderen en de leerkracht elkaar op een andere manier kennen en zien. Dat is heel waardevol. Daarnaast is het spannend om één of twee nachten los van thuis op een anderen locatie te zijn. Voor de herfstvakantie gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolkamp. De werkgroep kiest een locatie en zorgt voor de voorbereiding. Ruim voor de start van de kampweken is er een werkmiddag om activiteiten voor te bereiden. Deze middag is opgenomen in de jaarplanning. De werkgroep communiceert verder alle informatie met het team. De kleutergroepen gaan in juni naar een attractie. Het reisje wordt door één of twee collega’s uit de bouw voorbereid. 

Sportdag kleuters

De sportdag voor de kleuters is in september. De dag wordt door de sportcommissie voorbereid. Namens het team is de vakleerkracht gym betrokken bij de voorbereiding. 

Open daltondagen

Om ouders te laten ervaren hoe kinderen op de Lorentzschool werken en leren, organiseren we drie open daltondagen per jaar. De daltoncoördinator maakt aan het begin van het schooljaar een planning en zorgt dat de inschrijfformulieren naar de groepen gaan. De leerkrachten informeren de ouders tijdens de informatieavond over het nut/belang van de open daltondagen.   


Pietjes uit de groepen 8

Jaarlijks spelen de kinderen uit de groepen 8 op beide locaties als Piet. Ze doen dat tijdens de inloop. Het is voor de Pieten een waardevolle en leerzame ervaring. Voor de kinderen van de jongste groepen is het een prettige en veilige manier om in aanraking te komen met Pietjes. 

Kerstdiner

Op donderdag in de week voor de kerstvakantie organiseren we in alle groepen een kerstdiner. De kinderen nemen zelf een kleine maaltijd mee die gedeeld wordt met de klasgenoten. De kinderen en de leerkrachten komen feestelijk gekleed naar school en de klas is omgetoverd tot een feestelijke eetgelegenheid. Tijdens de viering kunnen kinderen iets presenteren of wordt er een gezamenlijke activiteit georganiseerd.  

Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek combineren we verschillende activiteiten die te maken hebben met leespromotie en taal. In de eerste plaats is er aandacht voor het thema van de Kinderboekenweek en besteden we aandacht aan de nieuwe boeken. Daarnaast vragen we ouders/opa’s en oma’s om op school te komen voorlezen en besteden we aandacht aan poëzie. De kinderen oefenen met het schrijven van gedichten voor de poëziewedstrijd. Verder starten we met de actie: Adopteer een boek. Een actie om een aantal van de top-tien-boeken uit de klassen aan te schaffen voor de schoolbibliotheek. De week wordt afgesloten met het boekenbal. De bibliotheekwerkgroep doet een voorstel voor de invulling van het bal. 

Dodgeball

Het jaarlijkse dodgeball toernooi voor de groepen 6 t/m 8 is de afsluitende activiteit vóór de voorjaarsvakantie. Bij het dodgeball toernooi gaat het niet uitsluitend om winnen. Sportiviteit en samenwerken maken deel uit van de middag. Er worden teamnamen verzonnen en eigen kleding bedacht. Naast de teamprijs zijn er ook originaliteit en sportiviteitsprijzen. De dag wordt georganiseerd door de vakleerkracht gym. 


Playback

Voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 is er een playbackshow. De finale is op de dag van de Koningsspelen. De voorrondes zijn in de klassen. De leerkrachten organiseren dit zelf. Meedoen is niet verplicht, maar alle leerlingen helpen wel mee bij de voorrondes. Aan de finale mogen per klas twee winnaars meedoen. De leerkrachten van de groepen zorgen dat ze op de finale een jury en prijzen hebben. We geven punten voor de uitvoering en originaliteit. Voor alle deelnemers is er een herinnering. 

Week van de lentekriebels

Aan het verplichte onderdeel seksuele en relationele opvoeding geven we inhoud tijdens de week van de lentekriebels. We volgen het programma van de GGD. Vooraf informeren we de ouders over de inhoud en de manier waarop we per leerjaar op gepaste wijze invulling geven aan het thema. 

Muziekavond

In de maand juni kunnen de kinderen die een instrument bespelen tijdens de muziekavond aan het publiek laten zien wat ze kunnen. Het is een laagdrempelige avond. Elk kind dat iets kan spelen en dat voor een publiek durft is van harte welkom. De organisatie van de avond is in handen van de OR. De leerkrachten maken de kinderen in de klas enthousiast voor de avond. In overleg met de OR kiest de directie een geschikte avond. 

Lorentzdag/projectweek

Jaarlijks eren we de naamgever van onze school met een dag in het thema van wetenschap en techniek. Een werkgroep van directie en teamleden kiest een thema voor de dag en zorgt voor een passend programma voor alle groepen. De dag wordt afgesloten met een inloop-uur voor ouders en familie om te bekijken wat de kinderen die dag geleerd en gemaakt hebben. De komende jaren gaat de werkgroep kijken of het mogelijk is om de Lorentzdag te zien als bijzondere afsluiting van een projectweek rond wetenschap en techniek. De rest van de week vullen de leerkrachten het thema zelf in. De Lorentzdag is de centrale afsluitende dag. 


Koninklijk ontbijt

Omdat we niet meedoen aan de sportdag van de Koningsspelen, organiseren we op deze dag een koninklijk ontbijt voor elkaar. De kinderen trekken lootjes en maken op basis van het ”verlanglijstje” een smakelijk ontbijtje voor een ander. 


Afscheidskamp groepen 8

De leerlingen van de groepen 8 gaan niet mee op het schoolkamp in de herfst. In de maand april hebben ze een eigen afscheidskamp. Ze verblijven twee nachten op een locatie die door de leerkrachten wordt gekozen. De leerkrachten maken zelf het programma. Op de eerste avond worden de teamleden uitgenodigd om de locatie te bezoeken en (eventueel) mee te doen aan een gezamenlijke spelactiviteit. 


Sportdag/sponsorloop

Tijdens de jaarlijkse sportdag lopen de leerlingen ook hun rondjes voor de sponsorloop. Jaarlijks kiezen alle leerlingen één van de drie geselecteerde goede doelen. Van het geld dat wordt opgehaald gaat de helft naar dat goede doel. De anderen helft gaat naar een doel voor de school. Beide doelen zijn bekend voor de start van de sponsorloop.
De sportdag wordt georganiseerd door de sportcommissie, met de hulp van heel veel ouders. Namens het team is de vakleerkracht bewegingsonderwijs betrokken bij de organisatie. De sportdag staat in het teken van samen sporten en presteren. De organisatie van de sponsorloop wordt gedaan door een aparte werkgroep. 


Zomerfeest

De Lorentzschool heeft twee locaties. Veel ouders kennen de ouders van de andere locatie niet. Om het jaar in gezamenlijkheid af te sluiten organiseren we een avond met muziek een hapje en een drankje. Voor de kinderen zijn er tal van activiteiten die door de medewerkers van Bink worden voorbereid en georganiseerd. Een kleine werkgroep van directie, IB en twee leerkrachten zorgt voor de organisatie en het draaiboek. De teamleden helpen bij het opbouwen, opruimen en “bemensen” van de verschillende activiteiten. Mocht het zomerfeest samenvallen met de ramadan, dan wordt het verschoven naar de tweede week van het schooljaar. 


Suikerfeest

Als het Suikerfeest (de feestelijke afsluiting van de vastenmaand voor moslims) niet in één van de schoolvakanties valt, dan besteden we aandacht aan de betekenis en achtergrond van het feest. We organiseren een activiteit voor de ouders en kinderen. We doen dit samen met de ouders.

Samenwerkende partijen